Burgerpartij stelt vragen betreffende luchtruimherziening

Van vrijdag 15 januari tot en met 25 februari kunnen wij als gemeente onze zienswijze indienen over het ontwerp Voorkeursbeslissing luchtruim herziening. Ook is er aangegeven dat er informatie bijeenkomsten zijn op dinsdag 9 februari en donderdag 11 februari aanstaande.

Onze vragen zijn:
1. Is er door het College gekeken naar de gevolgen van de herziening die aanstaande is?
Antwoord: Ja, er is gekeken naar de gevolgen voor De Fryske Marren omtrent de herziening van de indeling van het Nederlandse luchtruim.2. Is het College ook voornemens een zienswijze in te dienen op de herziening zoals deze nu is voorgesteld het Ministerie van infrastructuur en waterstaat, Ministerie van defensie, luchtverkeersleiding Nederland, Maastricht uppercut arena controle en de Koninklijke luchtmacht?

Antwoord:
2. Ja, het college is voornemens opnieuw een zienswijze in te dienen naar aanleiding van het ontwerp van de voorkeursbeslissing van de hierin samenwerkende ministeries.

Toelichting hierop:Zoals de raad weet, is in de opmaat naar deze voorkeursbeslissing over de komende herindeling van het luchtruim door het college al eerder een zienswijze ingediend. De Haagse reactienota laat echter nog veel aan onduidelijkheid over. Het gaat dan vooral over de effecten en de begrenzing van het te vergroten militaire luchtruim. Het is namelijk nog niet duidelijk of ook (deels) boven het grondgebied van De Fryske Marren militair oefenluchtruim wordt ‘gelegd’. Die verwachting is er echter wel. Discussies over de laagvliegroutes van- en naar luchthaven Lelystad hebben we juist met het besluit tot herindelen van het gehele luchtruim achter ons kunnen laten. De gemeente wenst nu niet ‘van de regen in de drup’ te belanden. Ook met de provincie wordt nog nadere afstemming gezocht naar aanleiding van deze consultatieronde van het ministerie.

3. Is er ook een afvaardiging van de gemeente aanwezig bij de digitale bijeenkomsten die worden georganiseerd?

Antwoord: Ambtelijk zal een afvaardiging van de gemeente de digitale bijeenkomst bijwonen.

Gelukkig gaat de gemeente niet ‘luchtig’ met het onderwerp om en zijn we blij dat de gemeente oog heeft voor onze leegomgeving.