Burgerpartij verwelkomt Albert van Keimpema

Gerespecteerd raadslid Albert van Keimpema heeft besloten om over te stappen naar de Burgerpartij De Fryske Marren. Een van de redenen is de onvrede over over de gang van zaken binnen de VVD. De Burgerpartij De Fryske Marren is blij met de komst van Keimpema.

‘Net allinne hat fan Keimpema politike ûnderfining mar is hy in tige ervaren jounalist dy’t al mear as 35 jier de lokale polityk folget en oer skriuwt. Wy binne dan ek tiige bliid mei Albert binnen ús partij. Wy hoopje elkoar te kinnen leare en fierder te kinnen ûntwikkelen binnen de lokale polityk’ aldus Fractievoorzitter Gerard ten Boom.

De functie Commissie lid die Menno Bakker beklede komt te vervallen. Hij staat achter de komst van de heer Van Keimpema en blijft actief en nauw betrokken lid binnen de Burgerpartij De Fryske Marren.