Verkiezingsprogramma

 1. Burgers moeten meer worden meegenomen in beslissingen die door de gemeente worden gemaakt
 2. Nieuwe plannen voor duurzaamheid moeten samen met de burgers worden gemaakt
 3. Jongeren moeten meer bij de gemeentelijke politiek worden betrokken
 4. Er moet een schonere gemeente komen en beter onderhoud van onze leefomgeving.
 5. De verkeersveiligheid in onze gemeente moet beter, door onder andere zebrapaden en snelheidsbeperkende maatregelen
 6. Er moet een ouderencoach komen die activiteiten voor ouderen organiseert en ouderen ondersteunt
 7. We moeten opkomen voor de boeren en agrariërs in onze gemeente.
 8. Sport voor iedereen toegankelijk en waar nodig gratis
 9. Minder regelgeving en betere dienstverlening in het sociaal domein.
 10. Er moet een ‘Onafhankelijk Aanspreekpunt Geschillen’ komen
 11. Meer betaalbare woningen en samen met dorpen plannen maken
 12. Geen enkele vorm van gas- of zandwinning toestaan

Burgers moeten meer worden meegenomen in beslissingen die door de gemeente worden gemaakt
Wij willen dat er meer gebruikt wordt gemaakt van zogeheten ‘burgerparticipatie’ oftewel burgers meer betrekken bij beslissingen, door draagvlakonderzoeken. Niet alleen digitaal onderzoeken doen, maar ook bij de mensen langs gaan.

Hierdoor weet de gemeente beter wat er leeft en wordt er geen onnodig geld uitgegeven aan adviesbureaus, terwijl er helemaal geen draagvlak is onder de inwoners.

Wij willen dat er nauwe contacten zijn tussen de gemeente, met onze ondernemers, organisaties, sportverenigingen en buurtverenigingen etc. Wij willen dat er niet over hen wordt besloten, maar dat onze burgers mee worden genomen in de besluitvorming en dat er dus met hen wordt gesproken.

Wij willen dat onze burgers zich meer verbonden voelen met elkaar, door het organiseren van activiteiten voor jong en oud. Ook zou de gemeente hierin meer contact moeten hebben met buurtverenigingen en buurthuizen om nog een beter inzicht te krijgen in wat er leeft in buurten en dorpen.

Daarnaast moet er een inloopspreekuur komen waar burgers terecht kunnen met vragen of ideeën. Een inloopspreekuur, bijvoorbeeld eens per maand, waarbij inwoners met vragen of suggesties bij de gemeente terecht kunnen. Of waar een ambtenaar of bijvoorbeeld de wijkagent aanwezig is om vragen te beantwoorden. Hierdoor wordt de gemeente toegankelijker en kunnen de gemeente en inwoners beter en opener met elkaar communiceren. De gemeente zal hierdoor meer benaderbaar zijn en inwoners kunnen worden geholpen en meer begrip krijgen voor de gemeente. Het gebeurt nu te vaak dat burgers zich niet gehoord voelen of niet weten waar ze terecht kunnen met hun vragen of problemen.

Tevens willen wij dat de gemeente nauwe contacten onderhoud met onze ondernemers. We mogen trots zijn op onze ondernemers en dat mogen we ook laten blijken. De gemeente moet in gesprek gaan met onze ondernemers en samen tot plannen moeten komen. Wij kunnen niet zonder onze ondernemers!

(Terug)

Burgers moeten meer worden meegenomen in beslissingen die door de gemeente worden gemaakt.
Wij willen dat er meer gebruikt wordt gemaakt van zogeheten ‘burgerparticipatie’ oftewel burgers meer betrekken bij beslissingen, door draagvlakonderzoeken. Niet alleen digitaal onderzoeken doen, maar ook bij de mensen langs gaan.

Hierdoor weet de gemeente beter wat er leeft en wordt er geen onnodig geld uitgegeven aan adviesbureaus, terwijl er helemaal geen draagvlak is onder de inwoners.

Wij willen dat er nauwe contacten zijn tussen de gemeente, met onze ondernemers, organisaties, sportverenigingen en buurtverenigingen etc. Wij willen dat er niet over hen wordt besloten, maar dat onze burgers mee worden genomen in de besluitvorming en dat er dus met hen wordt gesproken.

Wij willen dat onze burgers zich meer verbonden voelen met elkaar, door het organiseren van activiteiten voor jong en oud. Ook zou de gemeente hierin meer contact moeten hebben met buurtverenigingen en buurthuizen om nog een beter inzicht te krijgen in wat er leeft in buurten en dorpen.

Daarnaast moet er een inloopspreekuur komen waar burgers terecht kunnen met vragen of ideeën. Een inloopspreekuur, bijvoorbeeld eens per maand, waarbij inwoners met vragen of suggesties bij de gemeente terecht kunnen. Of waar een ambtenaar of bijvoorbeeld de wijkagent aanwezig is om vragen te beantwoorden. Hierdoor wordt de gemeente toegankelijker en kunnen de gemeente en inwoners beter en opener met elkaar communiceren. De gemeente zal hierdoor meer benaderbaar zijn en inwoners kunnen worden geholpen en meer begrip krijgen voor de gemeente. Het gebeurt nu te vaak dat burgers zich niet gehoord voelen of niet weten waar ze terecht kunnen met hun vragen of problemen.

Tevens willen wij dat de gemeente nauwe contacten onderhoud met onze ondernemers. We mogen trots zijn op onze ondernemers en dat mogen we ook laten blijken. De gemeente moet in gesprek gaan met onze ondernemers en samen tot plannen moeten komen. Wij kunnen niet zonder onze ondernemers!

2 – Nieuwe plannen voor duurzaamheid moeten samen met de burger worden gemaakt
We krijgen de komende jaren te maken met energietransitie, want de huidige energiebronnen raken op. Energietransitie oftewel de overgang van het gebruik van kolen, olie en gas naar gebruik van zon, wind en water, als bron van energie.

Burgerpartij de Fryske Marren gelooft erin om vanuit de samenleving zelf, via bewustwording, acceptatie en gedrag, de energietransitie mogelijk te maken, in plaats van bovenaf dit aan de samenleving op te leggen. Door de verantwoordelijkheid en uitvoering zo laag mogelijk in de samenleving terug te leggen, kan er hiervoor draagvlak worden gevonden. Ideeën hiervoor zijn: het verduurzamen van sportparken of verenigingsgebouwen, opvangen van regenwater (gebruik het water hiervan voor de tuin!), warmtescans voor alle woningeigenaren, extra laadpalen voor e-bikes en e-scooters.

De Fryske Marren kent een breed scala aan landschappen. Dit is niet alleen prachtig om te zien, maar ook uniek. Wij willen ons ervoor inzetten om niet te tornen aan de prachtige bossen in Gaasterland, de kliffen bij Mirns, de haven van Lemmer, het Tjeukemeer met alle mogelijke aanlegplaatsen en bezoekmogelijkheden, de winkelstraat in Joure, enzovoort. Wij willen deze unieke plekken beschermen voor verdere industrialisering, woningbouw of zonneparken.

3 – Jongeren moeten meer bij de gemeentelijke politiek worden betrokken
Wij willen dat jongeren meer bij de gemeentelijke politiek worden betrokken. De jongeren zijn de toekomst en zij hebben vaak zeer verfrissende ideeën en kijken met een open blik. Wij zijn er dan ook voor om meerdere malen per jaar, in samenwerking met de scholen uit onze gemeente (en buurgemeenten) politieke projecten te organiseren. Leerlingen moeten zowel in het basis- als voorgezet onderwijs met de politiek in contact komen. Dit kan door bezoeken van raadsleden, college van B&W of beleidsmedewerkers aan de school of een bezoek van leerlingen aan een raadsvergadering. Daarnaast zouden we ook willen werken met een jeugdburgemeester, zoals dit al in andere gemeenten gebeurt. Ook in tijd van corona moeten er voldoende mogelijkheden zijn om contact tussen jongeren en de gemeentelijke politiek te organiseren, dit mag geen excuus zijn om jongeren niet bij de politiek te betrekken.

Tevens willen wij als partij in de komende jaren onderzoeken of we een jeugdafdeling van onze partij kunnen opzetten.

4 – Er moet een schonere gemeente komen en beter onderhoud van onze leefomgeving
Wij willen dat we een schonere gemeente krijgen. De afgelopen jaren is er bezuinigd in het onderhoud van paden, wegen en stegen. Inmiddels is de gemeente hier mee bezig, maar er is veel verpaupering ontstaan.

Hoeveel slecht onderhouden gebouwen zien we niet of gebouwen die rijp zijn voor de sloop. Grote hoeveelheden onkruid langs wegen trottoirs of in stegen. We mogen trotser zijn op onze omgeving en dit ook beter onderhouden. Indien de gemeente dit onderhoud niet aan kan, kunnen zij burgers om hulp vragen, voor onderhoud van bijvoorbeeld stegen of een speeltuin. Binnen de provincie zijn er initiatieven als ‘Right to challenge’.

Daarnaast komt de gemeente met een nieuw grondstoffenbeleid en hebben we te maken met nieuwe landelijke normen. Wij zijn van mening dat het restafval inderdaad moet worden verminderd, maar niet ten koste van alles. Wij vinden dat de gemeente hierin moet luisteren naar initiatieven van burgers, ondernemers, organisaties en scholen. We moeten samen de milieuproblematiek aanpakken, maar het moet onze burgers niet onnodig op kosten jagen. Ook moet hierin goed worden gecommuniceerd en moeten onze burgers goed worden begeleid.

5 – De verkeersveiligheid in onze gemeente moet beter, door onder andere meer zebrapaden en snelheidsbeperkende maatregelen op plekken waar veel mensen komen.
Wij willen dat de burgers in onze gemeente zich veilig voelen op welk vlak dan ook.

We willen dat de wijkagent bekend is in de buurt en goed zichtbaar is. En dat de wijkagent ook een aanspreekpunt is voor onze burgers, door meer de straat op te gaan. De gemeente moet bemiddelen als er geschillen zijn binnen onze gemeente en onze burgers een luisterend oor bieden. Een inloopavond kan hier ook toe bijdragen, waar ook bijvoorbeeld eens de wijkagent aanwezig is.

Ook hoort veiligheid bij het onderwerp verkeer.

Er zijn binnen onze gemeente veel drukke wegen, zeker ook rondom scholen en verzorgingscentra. Helaas ontbreken hier zebrapaden of snelheidsbeperkende maatregelen, hierin moet onze gemeente investeren. De gemeente moet ook in gesprek gaan met bijvoorbeeld scholen, verzorgingscentra en omwonenden om samen na te denken om de verkeersveiligheid te bevorderen. Jong en oud moeten zich veilig voelen in onze gemeente.

6 – Er moet een ouderencoach komen die activiteiten voor ouderen organiseert en ouderen ondersteunt.
Wij willen een ouderencoach, die ouderen, zeker als ze eenzaam zijn, helpt, aanmoedigend en samen met de ouderen overlegt hoe ze hun leven op een fijnere manier kunnen invullen. Ook moet de gemeente investeren in ‘maatjesprojecten’ en samenwerking met verzorgingstehuizen, kerkgemeenschap, verenigingen en scholen. Samen moeten we in actie komen om de eenzaamheid onder ouderen te verminderen.

Wij willen ook een bedankdag waarin inwoners van onze gemeente in het zonnetje worden gezet. Hierbij denken aan mantelzorgers of inwoners die een zware tijd hebben gehad of een steuntje in de rug verdienen. Laten we onze burgers waarderen.

7 – We moeten opkomen voor de boeren en agrariërs in onze gemeente
‘No farmers, no food’, daar zijn wij het volkomen mee eens. We mogen trots zijn op onze boeren. En als Den Haag onze boeren niet beschermt, dan moeten wij dit zelf doen. Het oplossen van het woningtekort houdt ook niet in dan we hiervoor zomaar landbouwgrond kunnen opofferen. Milieuvervuiling moet niet alleen liggen bij de boeren, maar we moeten met hen nadenken, hoe we ons milieu minder kunnen belasten.De gemeente moet actief het agrarische landschap in standhouden door ondernemers te beschermen tegen de plannen die door het kabinet zijn gepresenteerd om voor 2050 de helft (180.000 hectare) van de agrarische gronden op te offeren aan woningbouw en natuur. In plaats van dat men horizontaal woningen wil realiseren is het wellicht beter om ook te kijken naar de verticale mogelijkheden in bestaande dorpen.

08 – Sport voor iedereen toegankelijk en waar nodig gratis sportvoorzieningen
Iedere burger heeft recht om te kunnen sporten. Indien de inwoners dit niet zelf kunnen betalen, moet de gemeente hierin financiële ondersteuning bieden.Burgerpartij de Fryske Marren vindt dat ieder kind in gemeente de Fryske Marren heeft recht op goede zwemles en minimaal een zwemdiploma A moet kunnen behalen. En dit geldt zeker ook van kinderen van statushouders. Het dieptrieste voorbeeld van verdrinking van een jonge statushouder in het zwembad in Lemmer, maakt deze inzet essentieel.

Sport is een uitlaatklep voor jong en oud. Sport zorgt o.a. voor een betere conditie, een gezondere levensstijl en meer sociale contacten. Sportbedrijf DFM organiseren al veel activiteiten, maar toch blijkt sport niet voor iedereen toegankelijk. Burgerpartij de Fryske Marren wil dat onze gemeente ook actief onderzoekt, waardoor sport niet voor iedere burger mogelijk is. Daarnaast moet de gemeente ook (blijven) investeren in goede sportaccommodaties en mogelijkheden en bij sportverenigingen informeren wat zij nodig hebben.

09 – Minder regelgeving en betere dienstverlening in het sociaal domein
De Burgerpartij de Fryske Marren wil minder bureaucratie in het sociaal domein: geef ruimte voor snellere klantvriendelijke en adequate zorg, minder administratieve rompslomp en formulieren met een meedenkend en dienstverlenende karakter.

Wij willen goede en betaalbare voorzieningen en als mensen die niet kunnen betalen, moeten ze worden geholpen.

Burgerpartij de Fryske Marren staat voor een duidelijk schuldhulpverleningsbeleid en heeft hier een duidelijke zorgplicht. De gemeente dient vooral ook een voorkomend beleid te voeren met betrekking tot schuldhulpverlening. En waar mogelijk waar het dreigt ernstig mis te gaan bij bijvoorbeeld huisuitzettingen en bij dergelijke acties actief proberen te voorkomen met alle mogelijke middelen en inzet en de gedupeerde burgers waar mogelijk te ondersteunen. 

De dienstverlening en informatievoorziening vanuit de gemeente moeten snel en makkelijk toegankelijk zijn. Maar ook dient deze aangenaam, klantvriendelijk en sterk servicegericht zijn naar haar burgers. De gemeente is er namelijk voor de inwoners en niet andersom. De menselijke maat in de omgang van burgers door medewerkers van de gemeente is essentieel. 

Burgerpartij de Fryske Marren vindt het belangrijk dat de gemeente haar informatie op tijd, duidelijk, helder en breed via alle mogelijk aanwezige kanalen communiceert.

De burger kan kiezen of hij of zij contact met de gemeente wil: via internet, telefoon of persoonlijk contact aan de balie. De gemeente past zich hierbij flexibel aan op de (werk)tijden van mensen en is vaker beschikbaar, waar mogelijk ook online.

Digitale informatie en dienstverlening van gemeenten moet makkelijk vindbaar zijn, ook voor mensen met een beperking. De gemeentelijke website voldoet hiervoor nu niet aan de gewenste criteria. De gemeente moet zijn administratie op orde hebben en inwoners hoeven slechts éénmaal hun gegevens aan te leveren.

10 Er moet een ‘Onafhankelijk Aanspreekpunt Geschillen’ komen
Burgerpartij De Fryske Marren wil een ‘Onafhankelijk Aanspreekpunt Geschillen’ invoeren die laagdrempelig en gemakkelijk toegankelijk is zodat kostbare en tijdrovende juridische procedures kunnen worden voorkomen. Het is de laatste jaren diverse malen voorgekomen dat de gemeente geschillen heeft met inwoners. Dit heeft de gemeente onnodig veel extra geld gekost. Ook heeft dit geleid tot grote imagoschade van onze gemeente en burgemeester. Burgers voelen zich vaak niet gehoord, Een ‘onafhankelijke aanspreekpunt geschillen’ kan bemiddelen tussen de gemeente en burgers.

11 – Meer betaalbare woningen en samen met dorpen plannen maken
Het is duidelijk; er is ook, in onze gemeente, een woningtekort. Inwoners die jarenlang op wachtlijsten staat voor een huurwoning. Koopwoningen zijn ontzettend duur geworden en het is bijna niet meer mogelijk om als alleenstaande een woning te kopen. Jongeren trekken veel weg naar de steden en als ze al dichtbij huis willen blijven, zijn er geen betalbare woningen te koop of te huur. Onze gemeente moet zich er actief voor inzetten om meer betaalbaren woningen te gaan bouwen in onze gemeente, zodat jongeren ook in onze gemeente blijven. De gemeente moet samen met dorpen inwoners en plaatsbelang overleggen over de mogelijkheden. De inwoners weten wat er leeft en zitten vol ideeen. In een dorp doe je het samen en samen maak je van ‘Tinyhouses’ een dorp een veilige leefomgeving.

Burgerpartij De Fryske Marren wil dat er meer sociale huurwoningen komen, ook voor jongeren en burgers met een laag inkomen. Dit kan ook in gebouwen die niet meer worden gebruikt, bijvoorbeeld een oude gymzaal of schoolgebouw. Hierbij betalen burgers huur naar draagkracht.

Burgerpartij De Fryske Marren wil dat er ook wordt gekeken naar betaalbare duurzaam gebouwde woningen voor starters en alleenstaanden, als een manier om toch de woningnood versneld aan te pakken waarbij het kostenniveau door een dergelijke bouw voor burgers flink kan worden verlaagd en ook het verschijnsel ‘dakloosheid’ kan worden voorkomen en kan worden bestreden (en tevens hiermee snel worden opgelost).

Vergunninghouders krijgen niet automatisch voorrang bij een sociale huurwoning, maar de gemeente heeft wel de verplichting hen woonruimte te geven. Bij de uitvoering van deze taak wil Burgerpartij de Fryske Marren nadrukkelijk dat er ook rekening wordt houden met de toegankelijkheid van sociale huurwoningen. Dit ook voor starters, gezinnen en andere groepen die hierop zijn aangewezen.

Bij nieuwbouw en aanpak van de bestaande woningvoorraad zet de gemeente zich in voor duurzaamheid, energiezuinig zijn en vermindering van woonlasten voor haar inwoners.

Iedereen die wil wonen in onze gemeente, moet hier de mogelijkheid toe krijgen. Alleen samen met onze inwoners, kunnen we iedereen een mooi plekje bieden.

12.Geen enkele vorm van gas- of zandwinning toestaan!
In Februari 2019 stemde de gemeenteraad van de Fryske Marren tegen het bestemmingsplan Industriezandwinning IJsselmeer. Dit betekende dat het eiland met zandfabriek niet aangelegd mocht worden. In 2021 kwam zandwinbedrijf Smals met nieuwe plannen die beter zouden zijn voor het ecosysteem. Nu in 2022 is de discussie landelijk weer aangewakkerd en wil ook Rijkswaterstaat kijken naar de mogelijkheden.

Wij als Burgerpartij de Fryske Marren staan hier heel duidelijk in, wij willen geen zandwinning in het IJsselmeergebied. Wij zijn trots op onze natuur, op onze omgeving, onze landschappen, ons zwemwater en ons prachtige Gaasterland. Zandwinning moet elders en niet in ons IJsselmeergebied.

Daarnaast willen wij ook geen situaties hier zoals in Groningen, met aardbevingen waardoor mensen hun huis kwijt zijn of in de financiële problemen zijn geraakt.

Wij zijn trots op onze omgeving en we moeten er zuinig op zijn!