Verkiezingsprogramma (uitgebreid)

Terugblik 2018-2020

 1. Leefbaarheid en veiligheid: verbeterpunten in beeld voor veiligheid
 2. Gezinnen, jongeren en ouderen: goed voor elkaar blijven zorgen.
 3. Onderwijs: scholen als ontmoetingsplek
 4. Sociaal beleid: zoveel mogelijk mensen doen mee
 5. Sport en cultuur: meer waardering voor vrijwilligers
 6. Wonen: Passende woningen voor iedereen
 7. Landelijk gebied: natuur, recreatie en landbouw in duurzaam evenwicht
 8. Werkgelegenheid: steun aan lokale ondernemers en ZZP-ers
 9. Een regenton en duurzaamheid voor alle gebouwen en huizen
 10. Dienstverlening: de gemeente is er voor inwoners en niet andersom
 11. De grote woonkernen: initiatieven voor de eigen woonomgeving
 12. Natuur en omgeving: Behoud voor natuur en agrarisch landschap

TERUGBLIK 2018 – 2021
Burgerpartij De Fryske Marren is een nieuwe politieke partij en wil er zijn voor de belangen van iedereen. Voor de belangen van jong, oud, voor werkgevers, werknemers en zzp’ers. Voor alleenstaanden en voor gezinnen, voor mensen die het moeilijk hebben bijvoorbeeld vanwege een beperking, voor mensen die eenzaam zijn; kortom voor alle inwoners. De partij heeft ook oog voor de armoedeproblematiek die op dit moment steeds meer inwoners raakt. De gemeente De Fryske Marren staat voor grote uitdagingen in de zorg, werkgelegenheid, duurzaamheid en sociale woningbouw. Burgerpartij De Fryske Marren wil samen met gemeente en burgers werken aan een eerlijke en rechtvaardige samenleving. 

Dankzij een groot aantal stemmen werd Burgerpartij de Fryske Marren in 2018 met een eerste zetel geïnstalleerd in de gemeenteraad. Door een constructieve en actieve opstelling van de fractie kon Burgerpartij de Fryske Marren op het beleid mede haar stempel drukken. Dat maakte verschil. Burgerpartij de Fryske Marren heeft in de afgelopen drie jaren een aantal onderwerpen uit zijn verkiezingsprogramma kunnen realiseren:

Een van de onderwerpen is: soepel willen samenwerken met een gemeente die dienstbaar is voor burgers en die op een fatsoenlijke, klantvriendelijke en heldere manier de burger met zijn vragen snel, duidelijk en professioneel informeert, helpt en ondersteunt. Wij hebben gemerkt dat er echter sprake van een sterk groeiend aantal klachten over het functioneren van het ambtelijk apparaat onder andere bij de verstrekking van uitkeringen naar burgers. Deze verstrekking van uitkeringen verloopt met grote regelmaat stroef en zeer onprettig soms zelfs intimiderend. Burgerpartij De Fryske Marren heeft deze onder de burgers levende klachten actief geïnventariseerd en heeft deze eerst ter behandeling bij een wethouder ingeleverd en is nu bezig om dit onderwerp concreet op de agenda van de raad te zetten

Ook zijn klachten over misdragingen door ambtenaren naar burgers geïnventariseerd. Dit betreft klachten over vooroordelen, partijdigheid, discriminerend gedrag en een respectloze houding. Ook deze onderwerpen zijn ter behandeling eerst ingeleverd bij een wethouder en Burgerpartij de Fryske Marren is ook hier mee bezig om ook dit onderwerp prominent op de agenda van de raad te zetten. Kortom, de Burgerpartij De Fryske Marren wil dat de stem van de burger duidelijk wordt gehoord in de gemeenteraad!

In een tijd waarin ook inwoners van onze gemeente onvrede voelen over de veranderende wereld om hen heen, wil Burgerpartij De Fryske Marren u een duidelijk en helder perspectief bieden en geven. De Burgerpartij De Fryske Marren wil midden in de samenleving staan wil en juist met de inwoners bouwen aan onze gemeente waar we graag willen wonen, werken en graag goed voor elkaar willen zorgen. Hierbij willen we samenwerken met een gemeente die dienstbaar is voor burgers en die op een fatsoenlijke, klantvriendelijke en heldere manier de burger met zijn vragen snel en professioneel informeert, helpt en ondersteunt. Hier werken wij actief aan.

Ook wil Burgerpartij De Fryske Marren de jeugdactief  betrekken in de gemeentelijke politiek. Veel inwoners hebben de plaatselijke politiek de rug toegekeerd. Dit moet veranderen. We zijn ervan overtuigd dat de basis voor verandering ligt bij de jeugd, zij zijn de toekomst. Dat kun je realiseren door de jeugd er bewust van te maken dat de raad de bepalende factor is voor het beleid binnen de gemeente. Volgens ons ligt de basis bij het voortgezet onderwijs. Bij de jeugd de kennis aanbieden over de lokale politiek. Hierover van gedachten wisselen en bij voldoende interesse en draagkracht een jeugdraad vormen, die op gezette tijden vergadert onder voorzitterschap van de te benoemen tienerburgemeester. Op de agenda van de jeugdraad via de scholen ingebrachte bespreek- en beslispunten, die de jeugd bezig houdt. De voorstellen van de jeugdraad inbrengen ter besluitvorming bij de gemeenteraad.

Burgerpartij De Fryske Marren wil met regelmaat een open avonden en spreekuur invoeren voor de inwoners. Dit spreekuur is voor burgers, bedrijven en ondernemers heeft als doel: het creëren van wederzijdse betrokkenheid, het uitwisselen van informatie en het delen van kennis en het bieden van de mogelijkheid tot netwerken. We willen hiermee nauwere banden met het plaatselijk belang stimuleren.

1. Leefbaarheid en veiligheid
Verbeterpunten in beeld voor veiligheid
Gemeente De Fryske Marren bestaat uit vele pittoreske dorpen en het mooie stadje Sloten, prachtig gelegen tussen groene graslanden en blauwe meren met in ruim 52.000 inwoners.  Mensen maken hun leefomgeving. Ons ideaal is een gemeente waarin zo veel mogelijk mensen zich thuis voelen en hun eigen bijdrage leveren. Dit vraagt om een gemeente die hiervoor de mensen ruimte geeft en aanspreekt op hun verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun omgeving.

Verloedering trekt vandalisme aan. Met een aantal bewoners uit de dorpen en wijken wordt elk jaar het onderhoud van groen, straten en pleinen bekeken. Dit kan door een dorps- of wijkschouw. Signalen van inwoners worden beloond: de gemeente zal defecte zaken zoals bv. straatverlichting herstellen en achterstallig onderhoud wegwerken. Op onveilige plekken wordt gekeken naar aanpassing van de verlichting. De gemeente herstelt binnen twee werkdagen kleine vernielingen in de openbare ruimte, waarbij de schade zo mogelijk wordt verhaald op de daders. Bij overlastsituaties kan (tijdelijk) cameratoezicht worden ingezet. Zo wordt gericht gewerkt aan een groter veiligheidsgevoel en leefbaarheid.

De inzet van politie wordt het beste lokaal geregeld.  Burgerpartij De Fryske Marren gaat in gesprek met inwoners om drie prioriteiten per wijk of dorp vast te stellen. De politiebureaus in Joure en Lemmer en in Balk blijven gehandhaafd. De wijkagent is goed zichtbaar voor de buurt en is direct aanspreekbaar. Burgers kunnen een bijdrage leveren aan de veiligheid in de eigen omgeving via buurtpreventieapps.

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de brandweer. Zij kennen de omgeving goed, zorgen voor betrokkenheid bij de woonplaats en houden de brandweerzorg betaalbaar.

2. Gezinnen, jongeren en ouderen
Goed voor elkaar blijven zorgen
Voor Burgerpartij de Fryske Marren is het familie- en gezinsleven belangrijk. In hun opvoeding worden kinderen en jongeren geleerd met regels en verantwoordelijkheden om te gaan. De verantwoordelijkheid voor opvoeding en ontwikkeling van kinderen ligt voor een groot deel bij de ouders. Een aangepast, aanmoedigend en positief beleid bij deze taak vanuit het onderwijs waarbij duidelijk wordt gesproken met de ouders/verzorgers van de kinderen hoort hier ook bij. De gemeente ondersteunt waar nodig de zelfredzaamheid van burgers en voorziet in een goede woon-, zorg- en welzijnsomgeving, ook voor ouderen en mensen met een beperking.

Actieve en zelfstandige ouderen zijn belangrijk voor de samenleving. De gemeente de Fryske Marren spoort daarom langer zelfstandig wonen en zelfredzaamheid aan. Vereenzaming is een groot risico als ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Burgerpartij zet in op het betrekken van ouderen bij activiteiten met betrekking van de ouderenbonden, vrijwilligers en mantelzorgers.

Nieuwe (ver)bouwprojecten dienen meer aan te sluiten bij de woonwensen van ouderen, zoals woongroepen en levensloopbestendige woningen. Vernieuwende, technische hulpmiddelen (incl. bijv. een ‘ouderen-tablet’) kunnen deze inwoners enorm ondersteunen. Voorzieningen moeten ook voor ouderen goed bereikbaar zijn. Hierbij kan gedacht worden aan speciale parkeerplaatsen in de buurt van voorzieningen voor ouderen die niet in aanmerking komen voor een invalidenparkeerplaats. Bij ondernemers vragen we aandacht voor drempelvrij winkelen. Een ander aandachtspunt is de gemeente dementievriendelijk in te richten, zodat dementerenden zo lang mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Een goede informatievoorziening is belangrijk, zowel digitaal als schriftelijk, inclusief een speciale informatiepagina in lokale media. Daarnaast wil Burgerpartij De Fryske Marren actieve voorlichting door huisbezoek aan 70-plussers, een gemeentelijk steunpunt (ouderencoach) voor informatie en hulpvragen. Bij ouderdom en ziektes en bij mensen die slecht ter been zijn, verlenen de medewerkers bij de afdeling burgerzaken soepele medewerking bij de aanvraag van documenten als identiteitskaarten en paspoorten. Zij gaan hiervoor als een dienstverlenende en publieke organisatie op aanvraag actief naar deze mensen toe voor de ondertekening van deze documenten.

Burgerpartij de Fryske Marren vindt ondersteuning en waardering van mantelzorgers belangrijk. Een brede mogelijkheid aan voorzieningen, naast emotionele en praktische hulp, kan voor veel mantelzorgers van grote waarde zijn. Als blijk van waardering kan het mantelzorgcompliment worden behouden. Het gebaar geldt echter alleen bij midden en lagere inkomens; het is dus geen leuk extraatje voor mensen die reeds een goed inkomen hebben. Mantelzorgers kunnen via een duidelijke website het overzicht van alle beschikbare voorzieningen bijhouden.

Burgerpartij de Fryske Marren vindt dat een goed lokaal jeugdbeleid veel sociale problemen in de toekomst kan voorkomen. Inzetten op preventie en vroeg ingrijpen in problematische gezinssituaties past bij de keuze voor voorzorg in plaats van nazorg. Het op peil houden van algemene jeugdvoorzieningen zoals de kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, scholen, sportclubs en jongerenwerk voorkomt dat te veel jongeren worden betrokken bij de jeugdzorg. In het bijzonder noemen we de pleeggezinnen, waarin kwetsbare kinderen de kans krijgen even op adem te komen of zelfs een nieuw ‘thuis’ vinden. Pleegouders kunnen mede betrokken worden bij de ontwikkeling van beleid.

Burgerpartij de Fryske Marren zet in op goede en veilige speelvoorzieningen voor de jeugd. Er worden geen nieuwe speelgelegenheden aangelegd zonder dat kinderen en ouders in de omgeving daarover hebben meegedacht.

Sporten is gezond, sociaal vormend en gaat overgewicht tegen. Burgerpartij de Fryske Marren stelt voor dat de gemeente samen met verenigingen kijkt hoe jongeren van 16 tot 18 jaar actief te houden.

3. Onderwijs
Scholen als ontmoetingsplek
Burgerpartij de Fryske Marren hecht veel waarde aan goed onderwijs. Daarnaast zijn scholen onafhankelijke partners van belang bij het signaleren en oplossen van problemen. Er is een actief antipestbeleid waarop ook de scholen en docenten kunnen worden aangesproken. Een goede samenwerking en afstemming tussen gemeente, scholen en instanties is daarin belangrijk (bij onder andere achterstandenbeleid, ongeoorloofd schoolverzuimen vroeg-, en voorschoolse educatie).

Er is nadrukkelijk aandacht ook voor sociale uitsluiting van kinderen en voor bij het verbeteren van leerprestaties, zoals voorschoolse-, en vroegschoolse educatie. Burgerpartij de Fryske Marren streeft naar een school als spil in een dorp of wijk als een ontmoetingsplek, die ook ’s avonds en in het weekend optimaal benut wordt. De realisatie van algehele kind centra kan deze ontwikkelingen bevorderen.

Burgerpartij de Fryske Marren is voorstander van een soort maatschappelijke stage voor jongeren. Dit tevens ter bevordering van een actief vrijwilligersbeleid voor de toekomst.

4. Sociaal beleid
Zo veel mogelijk mensen doen mee
Burgerpartij de Fryske Marren staat voor een sterk sociaal beleid. Uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is dat mensen in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leefsituatie. Pas als zij dat niet meer (voldoende) kunnen en hun sociale omgeving geen ondersteuning kan bieden, is er een rol voor de gemeente. Goede en betaalbare voorzieningen zijn daarbij het uitgangspunt. Iedereen ongeacht zijn/haar inkomen moet hier toegang tot hebben. En ook moet er toegang zijn tot duidelijke en heldere informatievoorziening hierover.

Kwaliteit van diensten en voorzieningen is het leidende principe bij aanbestedingen voor de WMO. Wij zijn een voorstander van interactief aanbesteden zodat ook kleinere, lokale aanbieders hun diensten kunnen aanbieden. De aanbieders van deze diensten dienen zorgvuldig te worden gescreend.

De Burgerpartij de Fryske Marren wil minder bureaucratie in het sociaal domein: geef ruimte voor snellere klantvriendelijke en adequate zorg, minder administratieve rompslomp en formulieren met een meedenkend en dienstverlenende karakter.

Burgerpartij de Fryske Marren pleit voor een ruimhartig gemeentelijk armoedebeleid, waarbij ook aandacht is voor de maatschappelijke participatie van kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen. Bij de bestrijding van armoede staat voorop dat mensen redelijkerwijs van een inkomen moeten kunnen rondkomen. Daarnaast gaat het ook om maatschappelijke deelname en bestrijding van sociale eenzaamheid. Bij het armoedebeleid hebben we een nadrukkelijk oog voor de gevolgen van een mogelijke armoedeval en gaan we zoveel mogelijk voorkomend en probleemoplossend werk.

Burgerpartij de Fryske Marren staat voor een duidelijk schuld hulpverleningsbeleid en heeft hier een duidelijke zorgplicht. De gemeente dient vooral ook een voorkomend beleid te voeren met betrekking tot schuldhulpverlening. En waar mogelijk waar het dreigt ernstig mis te gaan bij bijvoorbeeld huisuitzettingen dergelijke acties actief proberen te voorkomen met alle mogelijke middelen en inzet en de gedupeerde burgers waar mogelijk te ondersteunen. En om dergelijke zaken zeker nu niet te laten gebeuren en niet weg te kijken. Dit zeker gezien de Covid -19 maatregelen die veel ondernemers en burgers rechtsreeks treffen. Bij het kwijtscheldingsbeleid kijken we naast gedupeerde burgers ook naar de positie van ZZP’ers met een inkomen op het minimumniveau. Dit met het doel om deze personen snel en actief te ondersteunen om weer in een normaal en leefbare situatie terecht te kunnen komen. Kortom een betere en snellere, mensgerichte en bruikbare probleemoplossende werkwijze bij schulden problematiek.

Overmatig alcoholgebruik, drugsgebruik, roken en overgewicht wordt actief bestreden. We besteden aandacht aan het vergroten van de weerbaarheid van de jeugd tegenover sigaretten, alcohol en (soft) drugs. Hierbij zoeken we samenwerking met relevante maatschappelijke organisaties.

Burgerpartij De Fryske Marren wil met regelmaat een open avonden en spreekuur invoeren voor de inwoners. Dit spreekuur is voor inwoners, bedrijven en ondernemers heeft als doel: het verwezenlkijken van wederzijdse betrokkenheid, het uitwisselen van informatie en het delen van kennis en het bieden van de mogelijkheid tot netwerken. We willen hiermee nauwere banden met het plaatselijkbelang stimuleren. Burgerpartij De Fryske Marren wil ook meer overleg en samenwerking tussen gemeente, ondernemers, belanghebbenden en burgers over zaken als onder andere recreatie: Hoe combineren we recreatie met natuurbeheer?

Burgerpartij De Fryske Marren wil een ‘Onafhankelijk Aanspreekpunt Geschillen’ invoeren die laagdrempelig en gemakkelijk toegankelijk is zodat kostbare en tijdrovende juridische procedures kunnen worden voorkomen.

Integratie van mensen met een andere culturele en/of nationale achtergrond is belangrijk. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is een van de voornaamste voorwaarden voor een succesvolle inburgering van nieuwkomers. De gemeente brengt vergunninghouders actief in aanraking met onderwijsmogelijkheden en vrijwilligerswerk, zodat de stap naar betaald werk kleiner wordt. Vergunninghouders krijgen niet automatisch voorrang bij een sociale huurwoning, maar de gemeente heeft wel de verplichting hen woonruimte te geven. Bij de uitvoering van deze taak wil Burgerpartij de Fryske Marren nadrukkelijk dat er ook rekening wordt houden met de toegankelijkheid van sociale huurwoningen. Dit ook voor starters, gezinnen en andere groepen die hierop zijn aangewezen.

We willen dat de gemeente zich nog veel meer en extra inzet in om meer mensen vanuit een uitkeringssituatie naar betaald werk te leiden. Ook zetten willen we extra inzet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, met als doel dat zij kunnen meedoen en zich gewaardeerd voelen in de samenleving. Hierbij telt dat een dienstverlenende, mensgerichte en empathisch houding en benadering vanuit de medewerkers van de gemeente De Fryske Marren niet alleen bij alle reguliere burgers maar zeker ook bij deze doelgroep nadrukkelijk wordt gevraagd.

Wij willen dat er aandacht blijft voor het opsporen en vervolgen van profiteurs en fraudeurs. Met name in deze tijd van de Coronapandemie dient er nadrukkelijke ook aandacht te zijn voor onprofessioneel, arrogant en respectloos gedrag van ambtenaren naar burgers toe. Ambtenaren moeten kunnen worden aangepakt indien zij niet professioneel handelen en niet handelen conform de gemeentelijke integriteitscode. Temeer omdat juist zij een voorbeeldfunctie naar burgers vervullen. Het ambt mag zeker niet worden gebruikt bij het bevoordelen van familie, vrienden en kennissen. Iedere burger wordt gelijk behandeld.

5. Sport en cultuur
Meer waardering voor vrijwilligers
Er voor elkaar zijn komt ook tot uitdrukking in wat inwoners cultureel met elkaar ondernemen. Ontmoeting met cultuur is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Cultuureducatie via scholen is een goed vertrekpunt in het culturele beleid. 

Burgerpartij de Fryske Marren gelooft in een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien en verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. Het verenigingsleven en de vele vrijwilligers die binnen verenigingen werkzaam zijn, dragen hier enorm aan bij. Vrijwilligers zijn de ruggengraat van onze samenleving! Tegelijkertijd is het zo dat steeds minder mensen zich structureel als vrijwilliger aan een vereniging binden. Wij willen in gesprek met verenigingen, organisatie en vrijwilligers over de mogelijkheden om dit tij te keren. Daarnaast willen wij de daadkracht van verenigingen en organisaties vergroten door minder bemoeienis van de gemeente en minder beperkende regels. Daarnaast is het belangrijk cultuur financieel te ondersteunen. Wij pleiten dan ook voor een de herinvoering van subsidies voor het verenigingen, muzikale ontwikkeling, kunst en musea.

Sport en meer bewegen zijn essentieel voor een goede gezondheid. Ook heeft sport een belangrijke maatschappelijke en sociale functie. Sportverenigingen krijgen een grotere maatschappelijke rol bij de aanpak van sociale problemen en het bevorderen van de gezondheid. Wij willen onderzoeken of  de sportvereniging als centrale plek voor sport, ontmoeting én sociale activiteiten de hele dag door, aanknopingspunten biedt. Een dergelijk idee verdient van harte ondersteuning. Ook vooral jongeren worden gestimuleerd om te (gaan) sporten, waarbij met name oog is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen.

De buitenbaden en de overdekt zwembaden blijven bestaan in de gemeente. Burgerpartij de Fryske Marren vindt dat ieder kind in gemeente de Fryske Marren heeft recht op gedegen zwemles en minimaal een zwemdiploma A moet kunnen behalen. En dit geldt zeker ook van kinderen van statushouders. Het dieptrieste voorbeeld van verdrinking van een jonge statushouder in het zwembad in Lemmer maakt deze inzet evident.

Het werkbedrijf van de gemeente waar Swimfun en Sportfun onder vallen krijgen structureel veel gemeenschapsgelden vanuit de gemeente. Wij onderzoeken graag de mogelijkheden van hoe het bedrijf kan functioneren zonder, of in ieder geval substantieel minder financiering, zichzelf in stand kan houden.

6. Wonen
Passende woningen voor iedereen
Het ruimtelijke ordeningsbeleid is een belangrijk instrument om de leefbaarheid in de gemeente in stand te houden en te bevorderen. In 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Deze bundelt wetgeving op het gebied van ruimte, natuur en milieu. Met de nieuwe omgevingswet richt de gemeenteraad zich nadrukkelijk op een toekomstvisie voor de gemeente. Betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij het opstellen van een omgevingsvisie is vanzelfsprekend.

Om ondernemerschap optimale kansen te geven is het belangrijk om experimenten toe te staan. Bij leegstand van gebouwen en (industrieel) vastgoed streven we naar alternatieve bestemmingen als bijvoorbeeld de omvorming naar betaalbare woningen. Burgerpartij de Fryske Marren denkt en werkt hierin actief mee.

Aparte aandacht is nodig voor het realiseren van voldoende betaalbare woningen en woningen die geschikt zijn voor ouderen (levensloopbestendige woningen). Nieuwbouw van woningen dient te passen binnen de identiteit van de dorpen. Het accent daarbij ligt daarom op grondgebonden (ééngezins)woningen.

Burgerpartij De Fryske Marren wil dat er meer sociale huurwoningen komen, ook voor jongeren en burgers met een laag inkomen. Dit kan ook in gebouwen die niet meer worden gebruikt, bijvoorbeeld een oude gymzaal of schoolgebouw. Hierbij betalen burgers huur naar draagkracht.

Burgerpartij De Fryske Marren wil dat er ook wordt gekeken naar betaalbare duurzaam gebouwde ‘Tinyhouses’ voor starters en alleenstaanden als een manier om toch de woningnood versneld aan te pakken waarbij het kostenniveau door een dergelijke bouw voor burgers flink kan worden verlaagd en ook het verschijnsel dakloosheid kan worden voorkomen en kan worden bestreden (en tevens hiermee snel kan worden opgelost).

Bij nieuwbouw en aanpak van de bestaande woningvoorraad zet de gemeente zich in voor duurzaamheid, energiezuinigheid en vermindering van woonlasten voor haar inwoners.

Vanwege het tekort aan woningen mogen mensen in uitwijk-, en recreatiewoningen (tijdelijk) zij het verantwoord, kunnen blijven wonen.

We hebben blijvende aandacht voor een goede functie-invulling van beeldbepalende gebouwen. We proberen verpaupering van leegstaande panden en gebouwen tegen te gaan en waar mogelijk aan te pakken. We kunnen de openbare ruimte meer ‘beweegvriendelijk’ inrichten. Meer openbare sportlocaties geeft inwoners de kans om gratis én buiten te sporten.

7. Landelijk gebied
Natuur, recreatie en landbouw in duurzaam evenwicht
De Fryske Marren heeft een bijzonder buitengebied. Natuur en landbouw hebben van oudsher het landschap bepaald. Er moet een evenwicht zijn door goede onderlinge samenwerking tussen een duurzame agrarische sector, natuur, recreatie en passende bedrijvigheid. 

Er is aandacht voor zowel de natuurgebieden als voor het behoud van duurzame (landbouw)bedrijven. De gemeente faciliteert de ontwikkeling van alternatieve bedrijvigheid in het buitengebied. Samen met alle betrokken partijen wordt steeds weer gezocht naar een werkbare situatie.

Veel recreanten en toeristen genieten op de fiets van onze prachtige omgeving. Het verder uitbouwen van de recreatieve fietsvoorzieningen is wenselijk voor ook toeristische doeleinden van gemeente De Fryske Marren. Maar ook andere recreatieve mogelijkheden die (relatief) weinig tot geen geld kosten moeten worden behouden en waar mogelijk worden gestimuleerd zonder daarbij de natuur te beschadigen.

Daarnaast gaat de gemeente actief het agrarische landschap in standhouden door ondernemers te beschermen tegen de plannen die door het kabinet zijn gepresenteerd om voor 2050 de helft (180.000 hectare) van de agrarische gronden op te offeren aan woningbouw en natuur. In plaats van dat men horizontaal woningen wil realiseren is het wellicht beter om ook te kijken naar de verticale mogelijkheden in bestaande dichtbevolkte dorpen.

8. Werkgelegenheid
Steun aan lokale ondernemers/ ZZP-ers
Burgerpartij de Fryske Marren streeft naar een sterke lokale economie. Werkgelegenheid blijft van daarbij groot belang voor onze gemeente. We kiezen daarbij voor werkgelegenheid die past bij de aard en schaal van onze gemeente.  Investeringen vanuit de gemeente in winkelcentra en in de openbare ruimte dragen bij aan een aantrekkelijk economisch klimaat. Maar er kan ook verder worden gekeken dan alleen naar het centrum voor bedrijvigheden of detailhandel. Het behoud van de winkelgebieden in Joure en Lemmer zijn belangrijk. Variatie in het winkelbestand draagt bij aan de aantrekkelijkheid hiervan.

De Bedrijven Investeringen Zones (BIZ) dragen bij aan algemene investeringen om de gehele ondernemersomgeving aantrekkelijker te maken voor publiek en klanten. We willen dat de gemeente een actief leegstandsbeleid voert en dat de gemeente zeker nu gezien de Coronapandemie het gesprek aangaat met de verhuurders van bedrijfspanden over o.a. uitstraling van de panden maar ook indien noodzakelijk over de hoogte van de huren. Ook zou er naast ondernemers ook inwoners een stem moeten kunnen krijgen in de ideeën van de ondernemers. Dit om een aantrekkelijk en prettig klimaat voor de inwoners te behouden.

Burgerpartij de Fryske Marren kiest nadrukkelijk voor het stimuleren van sociaal ondernemerschap, waarbij de winst van het bedrijf ook kansen oplevert voor mensen en duurzame productie.

Burgerpartij de Fryske Marren wil dat het gemeentelijke aanbestedingsbeleid onafhankelijk ruimte biedt aan ook lokale bedrijven, kleine zelfstandigen en kleine bedrijven om mee kunnen te dingen naar opdrachten. Een tijdige en heldere voorlichting naar alle mogelijke belanghebbende partijen hiervoor is zeer wenselijk. Burgerpartij de Fryske Marren is voor verdere uitbreiding van de zondagsopenstelling. Dit ter bevordering van de werkgelegenheid.

9. Duurzaamheid en milieu
Een regenton en duurzaamheid voor alle huizen en gebouwen
Duurzaamheid en een gezond milieu zijn belangrijk voor een goede toekomst.
De gemeente kan zelf het goede voorbeeld geven, bijvoorbeeld door:

 • het gemeentelijke inkoopbeleid zo snel mogelijk volledig duurzaam te maken
 • het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke en/of openbare gebouwen
 • Zonnevelden op agrarische gronden niet toe te staan, maar alternatieve ruimtes te benutten zoals bijvoorbeeld fietspaden, daken van bedrijven etc.
 • voorlichting hierover

In de energietransitie zijn we een groot voorstander van het verder stimuleren van zonne-energie. Draagvlak telt voor het Burgerpartij de Fryske Marren zwaar mee bij dit onderwerp.

Burgerpartij de Fryske Marren gelooft erin om vanuit de samenleving zelf – via bewustwording, acceptatie en gedrag – de energietransitie mogelijk te maken, in plaats van bovenaf dit aan de samenleving op te leggen. Door de verantwoordelijkheid en uitvoering zo laag mogelijk in de samenleving terug te leggen, kan er hiervoor draagvlak worden gevonden.

        Ideeën hiervoor zijn:

 • het verduurzamen van sportparken of verenigingsgebouwen
 • opvangen van regenwater (gebruik het water hiervan voor de tuin!)
 • warmtescans voor alle woningeigenaren
 • extra laadpalen voor e-bikes en e-scooters

Burgerpartij de Fryske Marren stelt voor een speciale energieregisseur aan te stellen, die verenigingen adviseert over rendabele, duurzame investeringen (energie, isolatie, verbouw en over de beschikbare subsidies hiervoor).

Burgerpartij de Fryske Marren zet zich om zoveel mogelijk woningen, bedrijven en gebouwen voor het jaar 2035 duurzaam geïsoleerd te hebben. Hierbij moeten de beschikbare landelijke subsidies duidelijk inzichtelijk zijn voor alle burgers.

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van afval. Daarbij willen wij zo veel mogelijk afvalproducten recyclen en de hoeveelheid restafval terugbrengen.

Burgerpartij de Fryske Marren zet zich in om de overlast voor onze gemeente van eventuele toekomstige lage vliegroutes van/naar vliegveld Lelystad te voorkomen of wel te beperken.

Burgerpartij de Fryske Marren is een voorstander van de officiële status voor gemeente de Fryske Marren als een Global Goals gemeente.

10. Dienstverlening
De gemeente is er voor inwoners en niet andersom
De dienstverlening en informatievoorziening vanuit de gemeente moeten snel en makkelijk toegankelijk zijn. Maar ook dient deze aangenaam, klantvriendelijk en sterk servicegericht zijn naar haar burgers. De gemeente is er namelijk voor de inwoners, en niet andersom.

De menselijke maat in de omgang van burgers door medewerkers van de gemeente is belangrijk. Denken in oplossingen en in flexibele mogelijkheden voor dienstverlening bieden moet de missie zijn. De producten en de diensten van de gemeente moeten hiernaast transparant en in duidelijk en eenvoudig taalgebruik te lezen zijn. Dit zowel voor een breed als een groot publiek. Hierbij dient ambtelijk taalgebruik zoveel mogelijk worden voorkomen.

Veel burgers zijn niet op de hoogte van de diensten waarvoor zij de gemeente kunnen inschakelen en, of ervaren de informatie erover als niet duidelijk. Ook formulieren die moeten worden ingevuld hebben niet altijd duidelijke instructies waardoor burgers en vooral ouderen niet precies hoe ze dit moeten doen. Analfabetisme of andere beperkingen kunnen ook een belemmering voor burgers zijn om de juiste informatie te vinden.

 • Burgerpartij de Fryske Marren vindt het belangrijk dat de gemeente haar informatie vroeg, duidelijk, helder en breed via alle mogelijk aanwezige kanalen communiceert.
 • De burger kan kiezen of hij of zij contact met de gemeente wil: via internet, telefoon of persoonlijk contact aan de balie. De gemeente past zich hierbij flexibel aan op de (werk)tijden van mensen.
 • Digitale informatie en dienstverlening van gemeenten moet makkelijk vindbaar zijn, ook voor mensen met een beperking. De gemeentelijke website voldoet hiervoor aan de gewenste criteria.
 • De gemeente heeft zijn administratie op orde. Mensen hoeven slechts éénmaal hun gegevens aan te leveren.

11. De grote woonkernen
Initiatieven voor de eigen omgeving
De tijd dat er bij problemen uitsluitend naar de gemeente werd gekeken voor een oplossing, is voorbij. Inwoners zijn ook zelf verantwoordelijk voor het samen leven en de samenleving. Zelf kleine problemen oplossen kost echter vaak geld. De dorpen kunnen daarom een eigen budget krijgen voor het slagvaardig oplossen van kleine zaken (verzakte tegels; snoeien groen e.d.).

De gemeente omarmt burgerinitiatieven vanuit een vertrouwen in de samenleving. Dorpshuisvoorzieningen in alle dorpen zijn belangrijk als plek van ontmoeting en activiteiten in onze dorpen. Burgerpartij de Fryske Marren is voor de aanleg van glasvezel in dorpen/wijken waar dat nog niet is gebeurd.

– Om de aantrekkelijkheid van het winkelgebieden in stand te houden moet de parkeergebieden met de blauwe zone worden behouden.
– Uitwerken van een optimale route voor veilige fietspaden en snelheidsbeperkende maatregelen en voetgangersoversteekplaatsen in samenspraak met onder andere inwoners.
– Aandacht voor de gewenste (levensloopbestendige) woningvoorraad en de kwaliteit van de voorzieningen (inclusief trottoirs en groenvoorzieningen). Daarnaast zorg voor de leefbaarheid in het dorp (met name in relatie tot het woningtoewijzingsbeleid en verloedering).
– De gemeente zorgt voor een goede fietsveiligheid incl. goede verlichting op alle plaatsen waar dit aandacht vraagt. Ook draagt de gemeente zorg voor snelheid beperkende maatregelen en veilige oversteekplaatsen waar benodigd.

12. Natuur en omgeving
       Behoud voor natuur en agrarisch landschap

De Fryske Marren kent een breed scala aan landschappen. Dit is niet alleen prachtig om te zien maar ook uniek. Wij willen ons ervoor inzetten om niet te tornen aan de prachtige bossen in Gaasterland, De kliffen bij Mirns, de haven van Lemmer, het Tjeukemeer met alle mogelijke aanlegplaatsen en bezoekmogelijkheden, de winkelstraat in Joure, enzovoort. Wij willen deze unieke plekken beschermen voor verdere industrialisering, woningbouwwoede of zonneparken.

De vele evenementen op het gebied van muziek, cultuur, kunst en alle andere activiteiten waar inwoners samen kunnen komen en elkaar kunnen vinden, moeten worden gestimuleerd, gefaciliteerd en waar nodig gesubsidieerd. Wij zijn een mooie gemeente en hebben veel bezoekers. Maar uiteindelijk zijn het de inwoners van onze gemeente die zich thuis moeten voelen. En voor die inwoners staat de Burgerpartij De Fryske Marren.

Of inwoners nu geestelijke en financiële rijkdom kennen, mensen met en zonder problematiek door het leven gaan. Wij zijn er voor ondernemers, afnemers en producenten. Wij zijn er voor u! Waarom? De naam zegt het al. Wij zijn de Burgerpartij De Fryske Marren!

Bij ons wordt niemand stil gezwegen,
Laat uw stem horen, kies voor lijst 9

1 thought on “Verkiezingsprogramma (uitgebreid)”

 1. Pingback: Google News

Comments are closed.